nrrt.net
当前位置:首页 >> C语言问题求助,求代码 >>

C语言问题求助,求代码

#include void main(){char a[]="I am a boy.",b[20], *p1,*p2;int i;p1=a;p2=b;while( *p1!= '\0') *p2++=*p1++; //1*p2='\0'; //Errprintf("string a is:%s\n",a);printf("string b is:");printf("%s\n", b ); //2p1=a; //3p2=b;printf("strin...

#include int step=0; void move(char s, char t, int d){ int i,j; step++; printf("第 %d 步: %c->%c\n",step,s,t); } void hanoi(char a, char b, char c, int n){ if(n==1){ move(a,b,n); }else{ hanoi(a,c,b,n-1); move(a,b,n); hanoi(c,b,...

main() { int a,b,num1,num2,temp; printf("please input two numbers:\n"); scanf("%d,%d",&num1,&num2); if(num1 { temp=num1; num1=num2; num2=temp; } a=num1;b=num2; while(b!=0)/*利用辗除法,直到b为0为止*/ { temp=a%b; a=b; b=temp; } ...

#include #define N 5 int main() { int i,a=1; for(i=N; i>=1; i--) { a *= i; } printf("%d\n",a); return 0; } 我写了一个给你,算法简单,结果正确,楼主也可自己随意更改。 仅供参考!

#includevoid main(){ int a,b; printf("please input tow number:"); scanf("%d%d",&a,&b); printf("a+b=%d",a+b);}我调试过了觉得正确无误!

你的代码进入死循环了,pos永远都是0,根本进入不了for循环

请参照我的文档,http://wenku.baidu.com/view/483d2fdc5022aaea998f0f88.html

c语言代码我提供

大致说一下思路: 如果 想拿到最后一根火柴,最后 需要保证电脑拿的时候 至少 有5根 这样不管电脑 拿几根(只能1-4) 剩下的 人都可以一次拿完。 同理,要保证最后两次 有 5 根 , 则 需要保证电脑 倒数第2次 拿的时候 至少10根 以此类推 15 根...

两个问题. 第一个 题目中规定n的最大值是20万, 而你定义的N是10万, 如果放到评测系统上会出现问题. 不过这个并不是你调试时出错的原因. 调试出错是因为第二个问题: 局部变量定义数组过大,导致栈空间溢出,俗称爆栈. 把a b c三个数组定义为全局变...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nrrt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com